Agrarpogoda

Rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z PWR pisząc na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pllub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Anna Szczęsna-Mazur pisząc na adres email: iod@pwr.agro.pl

ŹRÓDŁA I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach kontaktów z kontrahentami dane osobowe reprezentantów, pracowników i współpracowników kontrahentów mogą być pozyskiwane: bezpośrednio - od osób, których dotyczą, pośrednio - od osób reprezentujących kontrahenta bądź innych pracowników i współpracowników kontrahenta, możliwe jest też uzyskanie tych danych z ogólnodostępnych źródeł informacji takich jak, ogólnodostępne rejestry np. KRS, Internet (strony www kontrahentów etc.)

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

PWR przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
a) art. 6 ust 1 lit b) RODO, czyli przetwarzanie w celu realizacji działań podjętych w związku z umową przed jej zawarciem, a następnie realizacji działań niezbędnych do wykonania umowy (dot. sprzedaży, świadczenia usług, realizacji zamówień) której stroną jest Kontrahent)

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli realizacja obowiązków prawnych ciążących na aadministratorze polegających m.in. na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez okres wymagany przepisami Ustawy o rachunkowości.

c) art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli uzasadniony interes Administratora, którym jest:

  • i. zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w związku z realizowanymi działaniami (zamówienia, umowy, marketing);
  • ii. wykonywanie analiz statystycznych i badań rynkowych dotyczących dostarczanych produktów, usług i treści
  • iii. marketing bezpośredni – (realizowany pocztą tradycyjną), a w oparciu o niezbędne zgody również poprzez e-mail, telefon lub sms/mms), w tym promowanie marki, usług i produktów własnych oraz dostarczanie informacji o produktach i usługach Partnerów PWR kierujących ofertę do branży rolniczej;

d) art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych i realizowanie w oparciu o niezbędne zgody komunikacji marketingowej poprzez e-mail, telefon lub sms/mms), w tym promowanie marki, usług i produktów własnych oraz dostarczanie informacji o produktach i usługach Partnerów PWR kierujących ofertę do branży rolniczej

Kto będzie odbiorcą moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z PWR. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych, należą do nich: dostawcy usług IT, hostingodawcy, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, windykacyjne, operatorzy płatności, a także innym dostawcom usług na podstawie stosownej umowy powierzenia. Podmiotom tym zostaną ujawnione tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy łączącej PWR z takim podmiotem. Twoje dane mogą być też ujawnione organom publicznym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem

Czy moje dane trafiają poza Unię Europejską?

Co do zasady PWR nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. państw poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzanie tych danych poza terytorium EOG często wiąże się z podwyższonym ryzykiem naruszenia Państwa praw i wolności z uwagi na niższe niż w Unii Europejskiej standardy ochrony danych osobowych. Gdyby miał się odbyć taki transfer danych – np. w związku z korzystaniem przez Spółkę z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG, PWR zapewni mechanizm, legalizujący zgodnie z prawem Unii transfer i gwarantujący ochronę danych osobowych. Zatem taki przekaz będzie realizowany do takich podmiotów, które na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające stopień ochrony danych osobowych odpowiadający wymogom RODO lub w oparciu o umowy gwarantujące zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych wynikające z zastosowania wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Twoje dane osobowe, tak jak dane wszystkich klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (cele wymienione są w pkt 3 klauzuli) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PWR) lub wycofania zgody (jeśli zgoda jest podstawą przetwarzania) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Później dane te będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) danych; prawo do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do ich usunięcia, prawo do przeniesienia, prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Chcąc skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z PWR lub IOD i wskazać którego prawa i w jakim zakresie chce się dochodzić. Celem PWR jest zapewnienie bezpieczeństwa, prosimy o zgłaszanie do nas wszelkich pytań i uwag w tym zakresie.

Czy muszę podawać moje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne Może okazać się jednak niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. W przypadku reprezentantów dane wymagane przepisami prawa są niezbędne do zawarcia Umowy i wystawienia faktur. Zautomatyzowane przetwarzanie Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będziemy będą podejmowane wobec Ciebie żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

Prawo do skargi

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.